Category Archives: 老子道德經

《老子道德經》第五十一章

《老子道德經》第五十一章

[原文]

道生之,德畜之,物形之,勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊,德之貴,夫莫之命而常自然。故道生之,德畜之,長之育之,成之熟之,養之覆之。生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德。

[譯文]

道生成萬事萬物,德養育萬事萬物。萬事萬物雖現出各種各樣的形態,環境使萬事萬物成長起來。故此,萬事萬物莫不尊崇道而珍貴德。道之所以被尊崇,德所以被珍貴,就是由於道生長萬物而不加以干涉,德畜養萬物而不加以主宰,順其自然。因而,道生長萬物,德養育萬物,使萬物生長發展,成熟結果,使其受到撫養、保護。生長萬物而不居為己有,撫育萬物而不自恃有功,導引萬物而不主宰,這就是奧妙玄遠的德。

玄德之道

老子曾指出:「人法地,地法天,天法道,道法自然」,自然的要義是:「道之尊,德之貴,夫莫之命常自然。故道之,德畜之,長之育之,成之熟之,養之覆之,生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德。」由之,只有道法自然,也就是萬物所行之道要順於自然之法,才符合道德的思想。因此高尚深遠的道德,在於繁生萬物,而不據為己有,幫助萬物,而不自恃有功,引導萬物,不宰制他們。這與菩薩的無所得智慧相同,雖慈憫一切眾生,但又無所執取,如此方能圓滿顯現清淨佛性的功德。