Category Archives: 信心銘

經論語文教學 Learning Scriptural Language

信心銘

Faith-Mind Inscription
 

1 First lines are Chinese readings (Wade-Giles transcription system).

2 Second lines are Chinese readings (Pinyin transcription system).

3 Third lines are Japanese readings (kanbun yomi kudashi) according to Hepburn transcription system (Hebonshiki).

4 Fourth lines are the translations of Dusan Pajin.

 

1 至道無難 唯嫌揀擇

Chih-tao wu-nan. Wei hsien chien-tse.

Zhi4dao2 wu2nan2. Wei2 xian2 jian3ze2.

Shidõ bunan. Tada kenjaku o kirau. (Shidõ bunan. Yui ken kenjaku.)

The best way is not difficult. It only excludes picking and choosing.

 

3  但莫憎愛 洞然明白

Tan mo tseng-ai, tung-jan ming-pai.

Dan4 mo4 zeng1ai4, dong4ran2 ming2bai2.

Tada zõai nakunba, tõnen to shite meihaku nari.

Once you stop loving and hating, it will enlighten itself.